Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01/2012/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 02/01/2012
2 01/2012/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 02/01/2012
3 01/2011/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 06/01/2011
4 01/2011/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 06/01/2011
5 01/2009/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 30/12/2009
6 01/2009/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 30/12/2009
7 01/2009/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 02/01/2009
8 01/2009/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 02/01/2009
9 02/2007/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án quy hoạch bố trí cơ cấu sản xuất vùng ngọt ổn định giai đoạn 2007 - 2010 20/06/2007
10 02/2007/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án quy hoạch bố trí cơ cấu sản xuất vùng ngọt ổn định giai đoạn 2007 - 2010 20/06/2007
11 01/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 10/01/2007
12 01/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 10/01/2007
13 1670/2006/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung kinh phí chi Thường xuyên cho Phòng Giáo dục - ĐT kinh phí truy lĩnh tăng lương theo Nghị định 204/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ nghỉ hýu, tinh giản biên chế, và kinh phí truy lĩnh tăng lương theo Nghị định 204/NĐ-CP cán bộ phòng Giáo dục - Đào tạo và bổ sung các điểm trường. 17/07/2006
14 1670/2006/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung kinh phí chi Thường xuyên cho Phòng Giáo dục - ĐT kinh phí truy lĩnh tăng lương theo Nghị định 204/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ nghỉ hýu, tinh giản biên chế, và kinh phí truy lĩnh tăng lương theo Nghị định 204/NĐ-CP cán bộ phòng Giáo dục - Đào tạo và bổ sung các điểm trường. 17/07/2006